About
Issues
Our authors 
Library
Contact us
Forum
 
2009. Volume 4. Issue 4

2009. Volume 4. Issue 4

On cover:
from left to right sitting: Elena Belenkaya, Tatyana Kornilova, Tamara Bogdanova, Natalia Berezanskaya, Oleg Konstantinovich Tikhomirov, Ekaterina Vasyukova, Olga Krasnoryadtseva, Anna Toom. Standing: Aleksandr Voiskounsky, Vladimir Ermakov, Irina Belavina, Valery Stolyarov, Julia Babaeva, Viktor Znakov, Olga Kopina, Satken Jakoupov, Vitaly Klochko, Yuri Vinogradov, Lyudmila Gurieva, Andrey Bolshunov, Leonid Notkin, Svetlana Zotova, Igor Wassiljew, Nadezhda Jakoupova, Yuri Korshunov. Photograph was mabe in the early April of 1983 by Leonid Babanin while celebration of 50th anniversary of O.K. Tikhomirov in yard of house where he lived on University avenue in Moscow.
Methodology and History of Psychology. 2009. Volume 4. Issue 4
Directions and Schools in Psychology. School of O.K. Tikhomirov


Contents


Introduction

5

School of O.K. Tikhomirov in Context of Russian and World Psychology

J.D. Babaeva,
N.B. Berezanskaya,
I.A. Wassiljew,
A.E. Voiskounsky,
T.V. Kornilova

On O.K. Tikhomirov's school contribution to psychological methodology, theory and practice of experimentation

9

E.A. Volodarskaya

Scientific-logical analysis of O.K. Tikhomirov's research school

28

Development of Ideas of O.K. Tikhomirov in Contemporary Studies of Disciples of his School

T.V. Kornilova

Uncertainty, choice, and intellectual-personal potential of human (in development of the sense theory of thinking)

47

I.A. Wassiljew

From independence to interdependence in methodology

60

O.M. Krasnoryadtseva

Sensitivity to problems: from research procedures to diagnostics of human self-realization potential

73

A.E. Voiskounsky,
A.A. Avetisova

Traditional and modern studies of video gaming behavior

82

O.N. Arestova

Development of views on role of motivation in thinking activity in school of O.K. Tikhomirov

95

S.M. Jakoupov,
T.A. Abdrashitova

Contribution of the sense theory of thinking to development of practical psychology

108

E.E. Vasyukova

Problems of operational senses and a transfer in O.K. Tikhomirov's sense theory of thinking

114

Remembering of O.K. Tikhomirov

L.I. Pankova

Return to origins

135

I.K. Kashintsev

My schoolmate Oleg Tikhomirov

140

V.A. Molyako

Psyche in kimono (an essay to O.K. Tikhomirov's portrait)

142

From Archive

O.K. Tikhomirov

Problems of renewal of theoretical psychology

149

O.K. Tikhomirov

Review on A.V. Brushlinskiy's dissertation

153

List of O.K. Tikhomirov's publications

156

Disciples

173

Events

In memoriam of Yu.M. Shilkov

181

| Версия для печати |
© 2021 Methodology and History of Psychology