Methodology and History of Psychology
Scientific journal "Methodology and History of Psychology"
The Moscow Institute of Psychoanalysis
The journal is published with the financial support of the Moscow Institute of Psychoanalysis.


Latest issue

2018. Issue 4
2018. Issue 4
Directions and Scientific Schools in Psychology. The Heritage of L. M. Vekker

Sections of the Issue:
• The Scientific Heritage of L. M. Vekker
• Methodology of History of Psychology
• History of Psychology

Authors of the Issue:
V. D. Balin, N. V. Belomestnova, T. V. Cherednikova, E. V. Kharitonova, N. A. Loginova, I. V. Logvinova, H. E. Lück, V. A. Mazilov, L. V. Menshikova, I. A. Sousokolova, Yu. V. Stepanova, N. Yu. Stoyukhina, B. N. Tugaybaeva, H. Vultejus, L. I. Wasserman, J. Wilsz
Contents